काँचे काँचे कलियन पर भँवरा लोभइलें मोर संवरिया रे
घुरूमी घुरूमी रस लेस। मोरा सँवरिया रे।
मदभरी अँखिया के जुलुमी नजरिया मोर सँवरिया रे
जुलुमी बा घुंघुरवारे बाल। मोरा सँवरिया रे।
हम के लोभवले स्याम तोहरी सुरतिया मोर सँवरिया रे।
जागते भइल भिनुसार। मोर सँवरिया रे।
कहत महेन्दर स्याम मोहेले परानवाँ मोर सँवरिया रे
नेहिया भइलें जीव के काल। मोर सँवरिया रे।

By shayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *