चुम्बक युगल बीच मानो लोह फसिगो
सूखी वढ़ी लकड़ी विन पातन
सरोज को
आयोरी
नागरी प्रचार करि दीनो है
रिझावेगे
वृशभानुलली को
धमय सुधारो वयोन

By shayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *