तोरे से बचन मैं तो हारी बालमा।
तोहरी साँवरी सुरतिया पर बारी बालमा।
जो तुहूँ बालमा करऽबऽ असनानवाँ
हम के बनइहऽ पनिहारी बालमा।
जो तुहूँ बालमा करबऽ जेवनवाँ।
हम के बनइहऽ भंडारी बालमा।
जो तुहूँ बालमा सुतबऽ सेजरिया
हम से करइहऽ भंडारी बालमा।
जोतुहूँ बालमाहो सुतबऽ सेजरिया
हम से करइहऽ ताबेदारी बालमा।
द्विज महेन्द्र जब जइबऽ बिदेसवा
मर जइबों मार के कटारी बालमा।

By shayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *