सभका के तरलऽ रामजी हमरा के तारऽ, रघुनन्दन हो,
अबकी के बेरिया हमार।
मीरा के तरल, रामजी, हीरा के तरलऽ
रघुनन्दन हो, अबकी के बेरिया हमार।
गनिका गीध अजामिल के तरलऽ
रघुनन्दन हो, अबकी के बेरिया हमार।
सबरी के तरलऽ रामजी, भीलनी के तरलऽ
रघुनन्दन हो, अबकी के बेरिया हमार।
कहत महेन्द्र रामजी हमरा के तारऽ
रघुनन्दन हो तब जानी नइया तहार।

By shayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *